RiverCity Gallery…

 

Foto Lennart Börjesson

…blev till efter en idé då Monica Göransson som bor på Hisingen i nära anslutning till Eriksberg,
såg behovet av ett Galleri på Hisingen och varför inte Eriksberg. Här fanns den perfekta miljön
för att öppna ett Galleri, ansåg Monica.

Monica hade under många år intresserat sig för Galleriverksamhet och sneglade på möjligheten
att hitta en lämplig lokal.

Byggnationen på Eriksberg höll sedan många år på i friskt takt och runt Eriksbergsdockan
byggdes det för fullt under denna tid. Några lokaler fanns även planerade i de nyproducerade
fastigheterna som byggdes på Monsungatan. En lokal som skulle lämpa sig att driva Galleri i blev
tillgänglig. Monica kalkylerade och fann att möjlighet fanns att kunna driva sin
Galleriverksamhet där och helt plötslig blev Monica med lokal. Från idé till verklighet på ett
ögonblick, om än pirrigt.

Monica hoppade av sin tidigare verksamhet som Business Controller och projektledare för att
helt byta inriktning när lokalen på Monsungatan vid Eriksbergsdockans västra sida nu var
hennes.

River City Gallery startade upp 2013 och nu driver Monica Galleriet. Sedan 2015 har Marie-
Louise Jensen Bäcker med sin erfarenhet av konstbranschen deltagit i driften på deltid och
konsultbasis. De båda kompletterar varandra med sina olika uppgifter i verksamheten och
tillsammans blir det en bra fungerande enhet.
Galleriet har under åren haft en mycket positiv trend och efter allt slit har Galleriet blivit väl
känt och etablerat i Göteborgs konstvärld, bara det en utmaning.

Att hålla utställningar för bra och lovande konstnärer är något som Monica och Marie-Louise
tycker är så roligt. Det ger så mycket tillbaka med all den enorma entusiasm konstnärerna har.
Det har under åren blivit många utställningar i Galleriet och teknikerna som visas upp är också
många. Allt från oljemålningar, till att visa upp glaskonst och akvareller, foto eller keramik. Det
finns så många varianter på konstformer som passar Galleriet och alla varianter är välkomna till
oss, säger Monica.

Just mångfalden i ett Galleri är A och O för att få folks intresse att besöka Gallerier. Det har varit
en framgångsfaktor för RiverCity Gallery. Monica och Marie-Louise hoppas på att den positiva
trenden för RiverCity Gallery fortsätter och att Monsungatan 57 blir många konstnärers
favoritadress när de tänker ställa ut sina skapelser.

Monica och Marie-Louise gör vad de kan för att RiverCity Gallery skall bli en naturlig mötesplats
för konstälskare.

Hemsida: www.rivercitygallery.se

Text
Lennart Börjesson