SENASTE NYTT: läget med projekten på Västra Eriksberg

De sex olika projekten/etapperna som beskrivs i texten.

Nu finns ny information om läget med de sex olika projekt som Eriksbergs Samverkansförening följt sedan januari. Kurvan, kajer, pirar, Färjenäsparken – läs här om planer, tidpunkter och skisser från Älvstranden Utveckling AB och förvaltningarna. Observera att tidplanerna är preliminära beroende på hur snabbt det går med projektering, upphandlingar och väderförhållanden.

Monsungatan etapp 28 och 30 (1)

Arbetet med Monsungatan mellan Bockkranen och kurvan är besiktigat och klart. Samma gäller för gatans sträckning längs med kajen där träd kommer att planteras i november eller december.

Nu återstår endast en liten del inklusive vändplats mot Färjenäsparken (etapp 30) när husbyggnationerna är klara. Projekt för detta startas i höst, upphandlas i vår och genomförs hösten 2019.

Kurvan etapp 29 (2)

Nu finns en skiss klar för hur gatan kommer att utformas, från kurvan och Monsungatan österut. Det blir gångbanor på båda sidor, en busshållplats på varje sida och det kommer också att bli farthinder på sträckan. Anbud och upphandling görs efter årsskiftet och beräknad byggstart är i april. Man bedömer att utförandetiden blir 3-4 månader.

Gatuetapp 29 – norra delen av Monsungatan. Ritningen visar sträckningen mellan Monsungatans kurva och österut.

Inre delen av Eriksbergsdockan (3)

Nu är planen beslutad för parken längst in i Eriksbergsdockan som nu ska få ett rejält ansiktslyft. Planteringar, lekytor, boulebanor, volleybollplaner och möjlighet till foodtrucks är exempel på det som ska byggas. Just nu sker tidsbokning av entreprenören och ambitionen är att starta i september och att det är klart i början av november. Projektet är en tillfällig lösning i avvaktan på att järnvägstunneln blir klar för Västra Hamnbanan. Läs mer i tidigare artikel den 17 augusti https://eriksberggoteborg.se/klart-for-byggstart-i-inre-eriksbergsdockan/

Så här ska det se ut när parken inne i dockan byggs om.

Området vid kajkanten (4)

Området har hittills använts till upplag för byggarbeten och tillfälliga parkeringsplatser. Eftersom ytan är ett s k vattenområde måste det göras en del förstärkningsåtgärder med pålar och liknande där dykning och provtagning redan är genomfört.

Nu finns en skiss från som beskriver de olika delarna av ytan, det är inte en detaljskiss med detaljutformning. Byggrätt för terminalbyggnad är en del av ytan och det är en långsiktig förberedelse, ännu finns inga beslut om färjeförbindelse hit.

Projektet inleds med en upphandling innan förstärkningsarbetet påbörjas. Förhoppningsvis kan arbetet med ytan sätta igång i april/maj och genomförandet tar några månader.

Eriksbergs Samverkansförening har påpekat vikten av att någon form av enkla pollare sätts upp för att förhindra vild parkering vid 58:ans vändslinga.

Gestaltningsförslag som beskriver de olika delarna av ytan. Observera att det inte är en detaljutformning.

Kajutbyggnad och pirar (5)

Likt övriga kajkanter vid dockan ska en bryggdel i trä byggas nedanför kajkanten, ända bort till Färjenäsparken. I detta projekt ingår två av pirarna. Projekteringen är klar och förfrågan till entreprenörer går ut i höst och upphandling sker vid årsskiftet. Arbetet påbörjas till våren och beräknas vara klart till semestern 2019.

Skiss på kajkanten längs Göta Älv.

Färjenäsparken (6)

Parkutbyggnaden ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan där parken används för byggtransporter och liknande. Dock kan delar av parken påbörjas och mer information kommer i takt med delprojektering. Utegymmet som ligger vid fotbollsplanerna har tagits bort då det var i dåligt skick. Ett nytt förbättrat gym kommer att anläggas till våren. Man hoppas också kunna bygga om entrén vid Astris gata så att den bättre binds ihop med Färjenäsparkens övriga entréer och ges en liknande utformning samt att den förtydligas. Dessutom kommer den delvis raserade muren vid den nyinvigda entrén mot kajen att åtgärdas under hösten.

För närvarande jobbar Park & Natur med gestaltning av parken men har ett förslag till övergripande delkaraktärer som kan ses på skissen nedan.

Färjenäsparken löser en del av stadens problem med ytor för utomhusevenemang. Slottsskogen är fullbokad och det är svårt att hitta alternativ för konserter och festivaler. Färjenäsparken är ett av de områden som passar.

Förslag till övergripande delkaraktärer i Färjenäsparken.