Hur står det till med projekten på västra delarna av Eriksberg?

Projekten håller tidplanen och man snabbar på delar av etapp 28 på Monsungatan för Göteborgsvarvet. Eriksbergs Samverkansförening bevakar läget med projekten på Monsungatan efter den första artikeln i januari där projekten presenterades. Älvstranden Utveckling AB ger oss här en kort status kring de projekt som har påbörjats. 

Monsungatan etapp 28 (1)

I arbetet med etapp 28 färdigställs två olika delar av Monsungatan och ska vara klart i sin helhet juli/augusti 2018. Denna tidplan stämmer fortfarande, dock kommer vissa arbeten att snabbas på så att Göteborgsvarvet den 19 maj har möjlighet att springa genom området. http://www.goteborgsvarvet.se/

Kurvan etapp 29 (2)

Pålarna längs med innerkurvan har flyttats in för att ge mer utrymme för mötande trafik, dock är det fortfarande problem i kurvan. Tidplanen ligger fortfarande kvar, att etapp 29 kommer att påbörjas i höst.

Omkringliggande område vid kurvan och Docktorget (3)

Förslaget behandlas nu och beslut om upphandling och genomförande fattas under denna vecka.

Området vid kajkanten (4)

Ytan arrenderas och nyttjas fram till semestern för temporär boendeparkering under pågående gatuarbeten på Monsungatan.

Dykinspektion och konstruktör upphandlas av Älvstranden Utveckling AB under denna vecka för kommande förfrågningsunderlag och upphandling av konstruktionsåtgärder och reparation och bedöms kunna påbörjas efter semestern.

Park- och naturförvaltningen upphandlar under maj detaljprojektering av blivande markbeläggning.

Förhoppningen är att det är helt färdigt innan årsskiftet.

Kajutbyggnad och pirar (5)

Inget nytt att rapportera. Arbetet beräknas påbörjas efter semestern.

Färjenäsparken (6)

Den nya parkentrén öppnades till påsk. För övrigt finns inget att rapportera om parkutbyggnaden eftersom den ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan.