Författararkiv: Lennart Börjesson

Nu lyfter jag från Eriksberg

Efter några spännande år och 120 artiklar om Eriksbergs utveckling lyfter jag nu för nya äventyr i Varberg. Mikael Hägglöf tar över som ansvarig för hemsida och Facebook.

Drygt 2 000 följare på Facebook visar att Eriksbergarna är intresserade och nyfikna på Eriksbergs utveckling. Sedan Samverkansföreningen i december 2017 tog över hemsida och Facebook efter byggbolagen på Västra Eriksberg har 120 artiklar skrivits om frågor som har stor påverkan på området, boende och företag. En förutsättning för detta är ett bra samarbete med nyckelpersoner hos Älvstranden Utveckling AB och stadens olika förvaltningar. Innehållet har främst handlat om stora förändringar och projekt men också om vardagsnära händelser som berör många.

Nu går flyttlasset till Apelviken i Varberg och jag lämnar över stafettpinnen till Mikael Hägglöf som till vardags driver Häggis IT på Östra Eriksbergsgatan 76. Mikael hjälper företag och privatpersoner med alla former av IT-frågor och nu också ideellt med hemsida och Facebook för Eriksbergs Samverkansförening.

Lycka till😊

Claes Erlandsson
Styrelseledamot och ansvarig för kommunikation
Eriksbergs Samverkansförening

Läs artikel från december 2017 https://eriksberggoteborg.se/halla-dar-eriksbergs-nya-webbredaktorer/

Dykinspektion av Eriksbergskajen

Nu pågår dykarbete för fullt längs Eriksbergskajen. Älvstranden Utveckling AB dokumenterar skick och status på kaj- och brygganläggningar efter Norra Älvstranden och genomför åtgärder för att garantera bra skick på anläggningarna.

Dykinspektionen har nu påbörjats på Eriksberg för att undersöka kajkonstruktionen, från Vindarnas Tempel till Styrfarten. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni.

Nyfiken på nästa etapp av Färjenäsparken?

En sammanhängande gräsyta genom parken för evenemang, aktiviteter och rekreation – omfamnad av bryn med varierad vegetation och gläntor. Stråk som kopplar ihop parkens delar och en ny entré. Det är innehållet i nästa etapp av utbyggnaden av Färjenäsparken som ska stå klar hösten 2021.

Under hösten 2020 börjar byggnationen av etapp två av Färjenäsparken, som omfattar den södra delen av parken. Den användes under många år som driving range och senare även som etableringsområde för exploatering längs Monsungatan.

Den stora öppna, mjukt sluttande gräsytan som ”rinner” ner mot älven ska bli en flexibel plats som inbjuder till lek, aktiviteter och picknick – flankerad av landmärken som Älvsborgsbron och Eriksbergs bockkran.

– Den ska också kunna fungera som evenemangsplats för mindre evenemang och konserter för att komplettera och avlasta Slottsskogen som evenemangsarena, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen.

Bryn med naturlika planteringar

I väster och öster ska gräsmattan ramas in av naturlika planteringar som binder samman de nya delarna i parken med de befintliga och skärmar av mot Karl den IX:s väg och Älvsborgsbron. Planteringarna bidrar också till att minska bullernivåerna i parken, de fungerar som vindskydd, bidrar till biologisk mångfald och erbjuder variation med promenadstråk och gläntor.

I den västra delen kommer vegetationen att vara tätare. Den östra delen, som har eftermiddagssol, kommer att vara mer öppen. Från den lilla gräsmattan med pulkabacken kommer det att vara fri sikt mot älven genom en låg fruktlund, ett svackdike som tar hand om regnvatten och en lökäng. Som en övergång från gräsytan till brynen kommer ängsytor att anläggas, som bidrar med vacker blomning.

– I ängsytorna kommer vi att plantera ett antal större träd som flyttats tillfälligt från staden till en plantskola i Tollered på grund av bygget av Västlänken. Det är framförallt skogsek men också kärrek och oxel som får nya permanenta platser i Färjenäsparken, berättar Emma Johansson.

De naturlika planteringarna ska på sikt utvecklas till en artrik skogsmiljö med både löv- och barrträd. För att skydda dem mot till exempel gnagskador kommer de delvis att stängslas in med viltstängsel under tre till fyra år. 

Nya stråk, entré och belysning

Genom och längs med brynen kommer stråk, gångvägar och stigar att anläggas, som kopplar ihop parkens olika delar. Vid älven kommer en lite större entréplats att anläggas i anslutning till Monsungatan. För trygghet och tillgänglighet kommer stolp- och mastbelysning att monteras längs stråken, vid pulkabacken och vid parkens entréer.

Efter 2021 är planen att fortsätta bygga ut Färjenäsparken i mötet med älven men tidplanen för detta är ännu inte fastställd. Tanken är att strandpromenaden ska rustas upp med sittgradänger, trädäck och sandytor som kopplar samman gräsytan med älven. Dessutom är planen att bevara piren och komplettera med träbryggor för fiske, häng och båtliv samt att anlägga en större entréplats i anslutning till Karl IX:s väg.

Texter och bilder är hämtade från projektsidan för Färjenäsparken https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/farjenasparken/

 

Sista etappen av kajen vid Bockkranen

Projekten längs Monsungatan är nu inne på upploppet. Under april inleder Park- och Naturförvaltningen arbetet med att färdigställa kajen söder om Bockkranen. Men varning för högt ljud från betongrivning.

I samband med arbetet kommer man först riva ytskiktet på kajen och sedan göra en ny pågjutning av betong på kajen. Alla arbeten kommer utföras under dagtid och målet är att orsaka så lite störningar som möjligt. Dock kommer man använda en metod för att riva betongen som tyvärr är relativt högljudd. Projektledningen ber om överseende med detta.

Arbetet beräknas påbörjas i april och vara helt avslutat i september 2020. Entreprenör är Svensk armering och betongarbeten AB.

Valborgsfirandet i Färjenäsparken inställt 

I kontakterna med Lundby Stadsdelsförvaltning har Eriksbergs Samverkansförening fått besked om att Valborgsfirandet i Färjenäsparken är inställt på grund av Corona-pandemin.

Valborgsfirandet i Färjenäsparken blev förra året en succé med drygt 4 000 besökare och Stadsdelsförvaltningen var positiva och uttryckte ambitionen att göra Valborgsfirandet till en tradition i Färjenäsparken.

Se artikel från 2019 https://eriksberggoteborg.se/valborgsfirandet-i-farjenasparken-en-blivande-tradition/

 

Kan Brf:er och bostadsbolag hjälpa Eriksbergsföretagen under Corona-krisen?

Samverkansföreningen fick idag ett mail från Anders Höckenström som bor på Ostindiefararen. Anders är själv inte representant för företag eller fastighetsägare men känner ett engagemang för området. Samverkansföreningen har inte mandat att fatta beslut men vill passa bollen vidare till alla våra medlemmar, främst riktat mot Bostadsrättsföreningarna och Bostadsbolaget.

Vissa Brf:er kanske redan börjat diskussionen med sina företag som hyr lokaler men samverkansföreningen hoppas att alla medlemmar värderar och diskuterar frågan inom sin styrelse. Kanske det kan starta individuella diskussioner med företagen beroende på behov – branscher och företag påverkas väldigt olika under krisen.

Tillfällig hyressänkning, senarelägga betalning – idéerna kan bli många för att underlätta för företagen att överleva. Om företag tvingas lägga ned kommer det att dröja länge innan lokalerna åter fylls på Eriksberg.

Här ett utdrag från Anders mail:

För att underlätta för de företag som drabbats hårdast av krisen och försöka lätta situationen så skulle några hyresfria månader hjälpa. Om Brf:erna kunde gå med på att inte ta ut hyra under mars, april och maj kunde det väga upp en del av de förlorade inkomsterna som pandemin orsaker. Tänker då främst på restauranger, fik, kiosker, etc. som drabbats av att de flesta av oss nu dragit ner på denna typ av aktiviteter.

Med tanke på att de flesta Brf:ers huvudinkomst kommer från de boende och inte eventuella näringsidkare så borde budgetarna kunna anpassas utan att hyror höjs för de boende.

Fördelar är då (förhoppningsvis) att företagen kan undvika att stängas, eller till och med går i konkurs, och därmed säkra att vi får behålla servicen i området. Det innebär också att förutsättningarna för att föreningarna får behålla sina hyresgäster och får hyresintäkter framöver förbättras.

Mvh // Anders, Ostindiefararen 13

Snart byggstart för Hamnbanan

Eriksbergs Samverkansförening bedömer att Hamnbanans tunnel kommer att få stor och positiv påverkan på Eriksberg, bland annat genom förbättrad miljö, ökad säkerhet och utveckling av området när stadsdelar och parker knyts ihop.

I strilande regn hade Trafikverket och Skanska under måndagen intern ”kick off” inför starten av bygget med Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo. Inom kort inleds arbeten med spontning, schaktning och ledningsarbeten. Tunnelarbeten startar i månadsskiftet och man förbereder nu kring hur träd kan bevaras eller tillfälligt flyttas.

Boende kommer att påverkas då det under våren blir sprängningsarbeten, gatuavstängningar och inhägnader. Trafikverket har i dagarna informerat i detalj om vårens planer genom att lägga information i närboendes brevlådor.

30 procent av Sveriges export går genom Göteborgs Hamn och att bygga dubbelspår på Hamnbanan är den grundläggande orsaken till att staten och EU finansierar Hamnbanans utbyggnad med förläggning i tunnlar. På köpet får Eriksberg en helt ny stadsutveckling med nya bostäder, stadsdelar som knyts ihop och förbättrad miljö utan bullrande tåg.

Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo blir ett av Göteborgs största infrastrukturprojekt, en investering på 1,6 miljarder som i huvudsak finansieras av statliga pengar och EU-bidrag.

Läs tidigare artiklar om Hamnbanan https://eriksberggoteborg.se/?s=Hamnbanan

INFORMATION TILL NÄRBOENDE