Ny information: nedräkningen har börjat för projekten på Västra Eriksberg

Kurvan, kajer, pir, utegym, Färjenäsparken – läs här om uppdaterade planer, tidpunkter och skisser från Älvstranden Utveckling AB och förvaltningarna. Nu finns ny information om läget med de sju projekt som Eriksbergs Samverkansförening följt sedan 2018.

(1) Kurvan etapp 29 

Nedan en skiss för hur gatan kommer att utformas, från kurvan och Monsungatan österut. Det blir gångbanor på båda sidor, en busshållplats på varje sida och det kommer också att bli farthinder på sträckan. Upphandling pågår med beräknad byggstart i april och färdigställande i slutet av september.

(2) Inre delen av Eriksbergsdockan – KLART

Projektet är i princip klart, det återstår endast grässådd och plantering som utförs senare i vår. Projektet är en tillfällig lösning i avvaktan på att järnvägstunneln blir klar för Västra Hamnbanan.

(3) Monsungatan etapp 28 – KLART

Arbetet med Monsungatan mellan Bockkranen och kurvan är besiktigat och klart. Samma gäller för Monsungatans sträckning längs med kajen där träd har planterats.

(4) Kajen vid vändslingan buss 58

Området har hittills använts till upplag för byggarbeten och tillfälliga parkeringsplatser. Eftersom ytan är ett vattenområde måste det göras en del förstärkningsåtgärder med pålar och liknande där dykning och provtagning redan är genomfört.

Nedan är den senaste idéskissen på området och under våren ska det bli en slutlig utformning då det är tydliga lastrestriktioner att utgå ifrån och man kommer att behöva se över höjdsättningen på ytorna vilket medför att den kan komma att ändras.

Projektet inleds med en upphandling och genomförande av förstärkningsarbetet som beräknas påbörjas under juni och avslutas under november.

(5) Monsungatan mot Färjenäsparken etapp 30

Nu återstår endast en liten del inklusive vändplats mot Färjenäsparken när husbyggnationerna är klara. Projekt för detta startas i höst, upphandlas efter semestern och påbörjas därefter med färdigställande under våren 2020.

(6) Kajutbyggnad och pir mot Färjenäsparken

Likt övriga kajkanter vid dockan ska en bryggdel i trä byggas med ramper och anslutningstrappor nedanför kajkanten ända bort till Färjenäsparken. I detta projekt ingår en av pirarna. Upphandling pågår, arbetet påbörjas i april och beräknas vara klart i slutet av oktober.

(7) Färjenäsparken – entréer, utegym och parkutveckling

En ny entré från Monsungatan (vid kajen upp mot berget) är klar sedan länge. Dessutom har den gamla muren på gångvägen upp mot berget renoverats. Läs nedan om ny entré, nytt utegym och parken ned mot älven.

Upprustad entré vid Astris gata.

Med start i april kommer entrén vid Astris gata att upprustas. Det är en frekvent använd entré som ligger intill lekplatsen och Taubeskolan.
Entrén lyfts för att göra entrén mer enhetlig med övriga entréer i parken och för att skapa en tydligare mötesplats för besökare i parken.
Entrén får en ny blomstrande plantering, nya pollare och en större öppen grusyta. Runt eken placeras en rund bänk och entrén markeras med tre höga röda stolpar som liknar de som finns vid entréerna mot Karl IX:s gata. Detta är en av insatserna för att göra Färjenäsparken till en mer enhetlig park.
Den nya entrén beräknas vara klar i början av juni.

Nytt utegym

Det nya utegymmet i Färjenäsparken blir ett så kallat stockgym med olika träredskap för att styrketräna hela kroppen. Detta utegym blir större än det som tidigare var på platsen och kompletteras med både trädplanteringar och ett trädäck i söderläge.
Lärkträ används till trädäcket och redskapen. Detta träslag kräver inte impregnering för att tåla väder och vind vilket gör det till ett robust material med minskad miljöpåverkan.
Redskapen på utegymmet är valda med målet att ge en allsidig träning och ha god fysisk tillgänglighet, året om i enighet med Göteborgs Stads riktlinjer för utegym.
Arbetet sätts igång inom kort.

Parken mot älven

Parkutbyggnaden mot älven ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan där parken används för byggtransporter och liknande.
Denna del av Färjenäsparken löser en del av stadens problem med ytor för utomhusevenemang. Slottsskogen är ofta fullbokad och det är svårt att hitta alternativ för konserter och festivaler. Färjenäsparken är ett av de områden som passar.