Yttrande till St1 Refinery och Göteborg Energi

Många boende och företag på Västra Eriksberg har fått inbjudan från St1 Refinery och Göteborg Energi till samråd. Båda bolagen planerar förändringar i sin verksamhet och måste då informera de närmast boende så alla får möjlighet att yttra sig. Eriksbergs Samverkansförening, med 30 bostadsrättsföreningar och 48 företag som medlemmar, har skickat in yttranden då föreningen vill delta i den fortsatta processen vilket också kan vara till nytta för bolagen om och när frågor ska koordineras eller kommuniceras i området.

Nedan följer en sammanfattning:

Yttrande till St1 Refinery om utökad produktion i befintlig depåverksamhet (19/1 är senaste dag för yttrande):

Eftersom er avsikt är att öka hanteringen till det dubbla i er befintliga depå kan det vid en första anblick tyckas som enbart negativt för området. Dock ser vi att det kan innebära fördelar då vi förutsätter att åtgärder görs för att minimera utsläpp genom exempelvis kolfilter och/eller andra former av gas-återvinning vid förträngningsförluster med inpumpning i cistern. Vi förutsätter även att bullernivån inte ökar då vi i dagsläget inte har kännedom om att någon påverkas negativt av detta. Er kajverksamhet påverkar inte vårt område mer än tidigare.

Yttrande till Göteborg Energi om anläggning för el- och värmeproduktion med förnybara och återvunna energikällor (20/1 är senaste dag för yttrande):

Vi ställer oss i grunden positiva till åtgärden som minskar den fossila förbränningen. Dock vill vi vara förvissade om att det inte blir negativa konsekvenser för området vad gäller utsläpp, lukt och liknande. Vi förutsätter också att pannorna står inomhus så frågan om ökat buller inte blir aktuell.