Kategoriarkiv: Grönområden & miljö

Här stannar återvinningspråmen 19/9 – 2/11

Foto Fredrik Wilkensson

Här kan du se var och när vår flytande återvinningscentral (ÅVC) lägger till. Denna flytande ÅVC tar emot i stort sett allt det som en vanlig ÅVC tar emot, det vill säga brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik.

Återvinningspråmen tar även emot saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet (fd Emmaus Björkå). Däremot kan du inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall, eftersom pråmen har begränsad lastkapacitet.

Följ denna länk för att komma till Göteborgs Stads sida för återvinning.

 

Nyfiken på nästa etapp av Färjenäsparken?

En sammanhängande gräsyta genom parken för evenemang, aktiviteter och rekreation – omfamnad av bryn med varierad vegetation och gläntor. Stråk som kopplar ihop parkens delar och en ny entré. Det är innehållet i nästa etapp av utbyggnaden av Färjenäsparken som ska stå klar hösten 2021.

Under hösten 2020 börjar byggnationen av etapp två av Färjenäsparken, som omfattar den södra delen av parken. Den användes under många år som driving range och senare även som etableringsområde för exploatering längs Monsungatan.

Den stora öppna, mjukt sluttande gräsytan som ”rinner” ner mot älven ska bli en flexibel plats som inbjuder till lek, aktiviteter och picknick – flankerad av landmärken som Älvsborgsbron och Eriksbergs bockkran.

– Den ska också kunna fungera som evenemangsplats för mindre evenemang och konserter för att komplettera och avlasta Slottsskogen som evenemangsarena, förklarar projektledare Emma Johansson, park- och naturförvaltningen.

Bryn med naturlika planteringar

I väster och öster ska gräsmattan ramas in av naturlika planteringar som binder samman de nya delarna i parken med de befintliga och skärmar av mot Karl den IX:s väg och Älvsborgsbron. Planteringarna bidrar också till att minska bullernivåerna i parken, de fungerar som vindskydd, bidrar till biologisk mångfald och erbjuder variation med promenadstråk och gläntor.

I den västra delen kommer vegetationen att vara tätare. Den östra delen, som har eftermiddagssol, kommer att vara mer öppen. Från den lilla gräsmattan med pulkabacken kommer det att vara fri sikt mot älven genom en låg fruktlund, ett svackdike som tar hand om regnvatten och en lökäng. Som en övergång från gräsytan till brynen kommer ängsytor att anläggas, som bidrar med vacker blomning.

– I ängsytorna kommer vi att plantera ett antal större träd som flyttats tillfälligt från staden till en plantskola i Tollered på grund av bygget av Västlänken. Det är framförallt skogsek men också kärrek och oxel som får nya permanenta platser i Färjenäsparken, berättar Emma Johansson.

De naturlika planteringarna ska på sikt utvecklas till en artrik skogsmiljö med både löv- och barrträd. För att skydda dem mot till exempel gnagskador kommer de delvis att stängslas in med viltstängsel under tre till fyra år. 

Nya stråk, entré och belysning

Genom och längs med brynen kommer stråk, gångvägar och stigar att anläggas, som kopplar ihop parkens olika delar. Vid älven kommer en lite större entréplats att anläggas i anslutning till Monsungatan. För trygghet och tillgänglighet kommer stolp- och mastbelysning att monteras längs stråken, vid pulkabacken och vid parkens entréer.

Efter 2021 är planen att fortsätta bygga ut Färjenäsparken i mötet med älven men tidplanen för detta är ännu inte fastställd. Tanken är att strandpromenaden ska rustas upp med sittgradänger, trädäck och sandytor som kopplar samman gräsytan med älven. Dessutom är planen att bevara piren och komplettera med träbryggor för fiske, häng och båtliv samt att anlägga en större entréplats i anslutning till Karl IX:s väg.

Texter och bilder är hämtade från projektsidan för Färjenäsparken https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/farjenasparken/

 

Sista etappen av kajen vid Bockkranen

Projekten längs Monsungatan är nu inne på upploppet. Under april inleder Park- och Naturförvaltningen arbetet med att färdigställa kajen söder om Bockkranen. Men varning för högt ljud från betongrivning.

I samband med arbetet kommer man först riva ytskiktet på kajen och sedan göra en ny pågjutning av betong på kajen. Alla arbeten kommer utföras under dagtid och målet är att orsaka så lite störningar som möjligt. Dock kommer man använda en metod för att riva betongen som tyvärr är relativt högljudd. Projektledningen ber om överseende med detta.

Arbetet beräknas påbörjas i april och vara helt avslutat i september 2020. Entreprenör är Svensk armering och betongarbeten AB.

Yttrande till St1 Refinery och Göteborg Energi

Många boende och företag på Västra Eriksberg har fått inbjudan från St1 Refinery och Göteborg Energi till samråd. Båda bolagen planerar förändringar i sin verksamhet och måste då informera de närmast boende så alla får möjlighet att yttra sig. Eriksbergs Samverkansförening, med 30 bostadsrättsföreningar och 48 företag som medlemmar, har skickat in yttranden då föreningen vill delta i den fortsatta processen vilket också kan vara till nytta för bolagen om och när frågor ska koordineras eller kommuniceras i området.

Nedan följer en sammanfattning:

Yttrande till St1 Refinery om utökad produktion i befintlig depåverksamhet (19/1 är senaste dag för yttrande):

Eftersom er avsikt är att öka hanteringen till det dubbla i er befintliga depå kan det vid en första anblick tyckas som enbart negativt för området. Dock ser vi att det kan innebära fördelar då vi förutsätter att åtgärder görs för att minimera utsläpp genom exempelvis kolfilter och/eller andra former av gas-återvinning vid förträngningsförluster med inpumpning i cistern. Vi förutsätter även att bullernivån inte ökar då vi i dagsläget inte har kännedom om att någon påverkas negativt av detta. Er kajverksamhet påverkar inte vårt område mer än tidigare.

Yttrande till Göteborg Energi om anläggning för el- och värmeproduktion med förnybara och återvunna energikällor (20/1 är senaste dag för yttrande):

Vi ställer oss i grunden positiva till åtgärden som minskar den fossila förbränningen. Dock vill vi vara förvissade om att det inte blir negativa konsekvenser för området vad gäller utsläpp, lukt och liknande. Vi förutsätter också att pannorna står inomhus så frågan om ökat buller inte blir aktuell.

19 januari ny tid för yttrande till St1 Refinery

Nu är det klart att St1 Refinery AB senarelägger tidpunkten för yttrande angående samråd om ändringstillstånd för befintlig depåverksamhet. Anledningen är att utskicket till boende och företag på Västra Eriksberg försenades. Istället för 10 januari har man förlängt till 19 januari 2020.

I utskicket av inbjudan till samråd har St1 Refinery, tillsammans med länsstyrelsen, valt följande avgränsning:
– Privatpersoner inom 1 km radie (blå cirkel)
– Verksamheter med adress inom postnummer (gult område)

Flertalet bostadsrättsföreningar på Västra Eriksberg har påbörjat diskussion om budskap i yttrandet och detsamma gäller för samråd inför en planerad anläggning för el- och värmeproduktion av Göteborg Energi.

      

 

Nu är piren klar

Under dagen besiktigades och godkändes den ombyggda piren vid Monsungatan mot Färjenäsparken. Byggjobbarna har redan börjat ta bort avspärrningarna så den blir tillgänglig för Eriksbergarna. Den del av piren som går längs med älven kommer att rivas då det blir för tekniskt komplicerat och för dyrt att bygga om.

Det har under hösten arbetats intensivt med den nya kajen och piren på Västra Eriksberg. Likt övriga kajkanter vid dockan har det byggts en brygg-del i trä med ramper och anslutningstrappor ända bort till Färjenäsparken.

Iordningställandet av Pölsebokajen (mot kranen) har hittills bestått av arbete med underredet och det beräknas vara klart i januari. Därefter startar själva ytarbetet och man beräknar att hela området är klart till sommarsemestern. Parallellt kommer Eriksbergs Samverkansförening att bevaka frågan om möjligt färjeläge för Älvsnabben.

Utbyggnaden av Färjenäsparken mot älven ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan där parken används för byggtransporter och liknande.
Denna del av Färjenäsparken löser en del av stadens problem med ytor för utomhusevenemang. Slottsskogen är ofta fullbokad och det är svårt att hitta alternativ för konserter och festivaler. Färjenäsparken är ett av de områden som passar.

Läs tidigare artikel om projekten på Västra Eriksberg https://eriksberggoteborg.se/ny-information-nedrakningen-har-borjat-for-projekten-pa-vastra-eriksberg/

Nu byggs kajen mot Färjenäsparken

Nu arbetas det för fullt med den nya kajen på Västra Eriksberg. Likt övriga kajkanter vid dockan byggs en brygg-del i trä med ramper och anslutningstrappor nedanför kajkanten ända bort till Färjenäsparken. I detta projekt ingår den östra piren. Arbetet med kajen och piren beräknas vara klart vid årsskiftet.

Iordningställandet av park- och torgytan mot kranen beräknas vara helt klar till sommaren. Det återstår därefter en liten del vid Monsungatans ände inklusive vändplats mot Färjenäsparken när husbyggnationerna är klara.

Parkutbyggnaden mot älven ligger sist i processen då man måste invänta de sista husbyggena på Monsungatan där parken används för byggtransporter och liknande.
Denna del av Färjenäsparken löser en del av stadens problem med ytor för utomhusevenemang. Slottsskogen är ofta fullbokad och det är svårt att hitta alternativ för konserter och festivaler. Färjenäsparken är ett av de områden som passar.

Läs tidigare artikel om projekten på Västra Eriksberg https://eriksberggoteborg.se/ny-information-nedrakningen-har-borjat-for-projekten-pa-vastra-eriksberg/

Informationsmöte 6 oktober om Hamnbanan Eriksberg-Pölsebo

Söndag 6 oktober bjuder Trafikverket och Skanska in till informationsmöte för allmänhet och företag i Eriksbergshallen, Hotell 11. Mellan kl. 13-15 kommer Trafikverket och entreprenören Skanska att berätta om projektet och om kommande arbeten samt besvara frågor.

Hamnbanans tunnel kommer att få stor och positiv påverkan på Eriksberg, bland annat förbättrad miljö, ökad säkerhet och utveckling av området när stadsdelar och parker knyts ihop.

Hamnbanan byggs ut till dubbelspår för att öka kapaciteten för godstrafik till och från hamnen. Etappen Eriksberg–Pölsebo är den 1,9 kilometer långa sträcka som går ungefär mellan Eriksbergs köpcentrum till Älvsborgsbron. Syftet är att fler tåg ska kunna trafikera sträckan och mer gods lyftas från väg till järnväg.